Tietosuojaseloste

Ravintola Toripolliisin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä
Ravintola Toripolliisi/Kööki Co. oy, 2531704-7
Rantakatu 6
90100 Oulu
info@toripolliisi.fi / Puh. 08-333 013

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Antti Sotaniemi, puh. 040-59 523 53
antti.sotaniemi@toripolliisi.fi

3 Rekisterin nimi
Ravintola Toripolliisin asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakastietoja rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
väliseen sopimukseen perustuen silloin, kun käsitellään henkilötietoja, joita
asiakas antaa pöytävarausta tehtäessä, tarjousta pyytäessä tai laskutusta
varten.

Asiakastietojen käsittely voi perustua myös rekisterin pitäjän ja rekisteröidyn
yrityksen välillä solmittuun Ravintola Toripolliisin lounassopimukseen. Tältä osin
rekisterissä olevien yritysten yhteyshenkilöiden henkilötietojen käsittely perustuu
solmittuun sopimukseen ja yritysasiakassuhteeseen.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
Asiakasrekisterissä olevien asiakkaiden henkilötietojen käyttötarkoituksena on
asiakassuhteen hoito ja asiakassuhdeviestintä, asiakkaan tekemien varausten
käsittely, palveluiden myynti sekä maksamiseen, laskutukseen, maksujen
valvontaan sekä perintään liittyvät tehtävät.

Asiakkaan mahdollisia erityisruokavaliotietoja käytetään vain ruoan valmistusta
ja tarjoilua koskevien sisäisten tilausmäärien tekoon. Tietoja erikoisruokavaliosta
ei tallenneta asiakasrekisteriin.

Yksityishenkilön pyytäessä laskutusta tarkistamme tarvittaessa henkilön
luottotiedot, tarkistuksen jälkeen tätä varten asiakkaan antamat henkilötiedot
hävitetään.

6 Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:
– Yritysasiakkaan yhteyshenkilön: etu- ja sukunimi, puhelinnumero, osoite,
sähköpostiosoite
– Varauksia koskevat tiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite sekä
– Laskutusta varten kerättävät tiedot: etu- ja sukunimi, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, laskutusosoite sekä tarvittaessa luottotietojen tarkistusta
varten henkilötunnus

7 Mistä henkilötiedot saadaan?
Rekisteröidyltä itseltään.

8 Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät
Asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.

9 Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

10 Henkilötietojen säilytysaika
Asiakasrekisterissä olevia yritysasiakkaan yhteyshenkilön henkilötietoja
käsitellään rekisterinpitäjän ja yrityksen välisen sopimuksen nojalla, tietoja
säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen.
Rekisterinpitäjä suorittaa säännöllisesti määräaikaistarkastuksia tarpeettomien
tietojen poistamiseksi tai muuttamiseksi. Asiakkuuden päättymisen jälkeen
tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä, jos se on tarpeen esim. reklamaatioasioiden
käsittelyä varten.

Yritysasiakkaiden ja samalla yritysten yhteyshenkilöiden tiedot poistetaan, kun
rekisterinpitäjä katsoo sopimuksen päättyneeksi tai sopimus irtisanotaan. Jos
asiakas ei ole käyttänyt rekisterinpitäjänä olevan yrityksen palveluita kahteen
vuoteen, sopimus katsotaan päättyneeksi ja tiedot poistetaan 6 kuukauden
kuluessa. Asiakkuuden aktiivisuus tarkistetaan aina puoli vuosittain.

Pöytävarausten ja tarjouspyyntöjen myötä syntyvässä asiakasrekisterissä tietoja
säilytetään niin kauan kuin asiakkuus on voimassa ja asiakas haluaa. Asiakas
voi milloin vain pyytää henkilötietojensa poistamista asiakasrekisteristä.

Asiakasrekisterissä olevien tietojen säilytysajassa noudatetaan myös lain
edellyttämiä säilytysaikoja kuten kirjapitolakia. Kirjanpitolain vaatimia tietoja
säilytetään niin kauan kuin kirjanpitolaki edellyttää.

11 Rekisteröidyn oikeuksista
Rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia
tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta
viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat
henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos
– henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita
varten niitä muutoin käsiteltiin
– rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa
perusteltua syytä
– rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suora-markkinointia varten
(käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin)
– henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, kun tietoja
käsitellään oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä voi jatkaa tietojen
käsittelyä vastustuksesta huolimatta jos käsittelyyn on olemassa huomattavan
tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet
tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien
henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa. Jos rekisteröity vastustaa
henkilötietojen käyttöä suoramarkkinoinnissa, tietoja ei saa enää käsitellä tähän
tarkoitukseen.

Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun käsittely
perustuu rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä rajoitettava henkilötietojen aktiivista
käsittelyä jos rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, käsittely
on lainvastaista ja rekisteröity vaatii henkilötietojen poistamisen sijaan tietojen
käsittelyn rajoittamista, kun rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä
henkilötietoja tai rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä
(vastustusoikeudesta yllä).

Käsittelyn rajoituksen kestäessä tietoja saa lähtökohtaisesti vain säilyttää.
Tietoja saa käsitellä myös oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi taikka toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä. Ennen kuin
käsittelyn rajoitus poistetaan, siitä on ilmoitettava rekisteröidylle.
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin henkilötietoja, joita
käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla sekä rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada
tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa sekä
siirrettyä henkilötiedot suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti
mahdollista.

12 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle,
jos rekisteröity katsoo, että rekisterin pitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut
soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13 Rekisteröityjen oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyynnöt
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien
käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2
mainittuun rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.

Tarkastusoikeutta koskeva pyyntö tai muu rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista
koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle tulee tehdä kirjallisesti joko sähköpostilla tai
postitse. Pyynnön voi myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
toimipaikassa.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä
tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Sen varmistamiseksi, että henkilötietoja ei rekisteröidyn oikeuksien käyttöön
liittyen luovuteta muulle kuin rekisteröidylle itselleen rekisterinpitäjä voi
tarvittaessa pyytää rekisteröityä toimittamaan tarkastuspyynnön allekirjoitettuna.
Rekisterinpitäjä voi myös pyytää pyynnön tekijää todistamaan henkilöllisyytensä
virallisella henkilöllisyystodistuksella tai muulla luotettavalla tavalla.